Terms

תקנון שימוש באתר PRANA FORMA 

כללי

 1. אתר העיצוב PRANA FORMA באמצעות BE WEISS (להלן: "האתר או פרנה או פרנה פורמה או PRANA FORMA ") הינו אתר ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי לקוחות המותג PRANA FORMAוהגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר והמותג PRANA FORMA  הינו ד"ר אלון וייס.

הסטודיו נמצא ברחוב יצחק שדה 5 נהרייה, ת.ד 3092 מיקוד 2213002.

 1. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו באתר.
 3. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין פרנה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 4. לצורך תקנון זה, "משתמש" – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר ,הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי חוקי ותקף ישראלי או בינלאומי.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים

 1. מובהר כי פרנה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 2. פרנה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י פרנה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

אתר פרנה מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים ו/או שירותים. יצירת "רשימת מועדפים" – רשימת מוצרים נבחרים על ידי המשתמש. שיתוף ושליחת מוצרים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות. מתן משוב ו/או תגובות למוצרים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של פרנה. מובהר כי פרנה רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. תיוג מוצר או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

מובהר כי פרנה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ופרנה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי פרנה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף פרנה בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של פרנה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לפרנה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי פרנה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של פרנה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לפרנה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של פרנה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של פרנה בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של המותג כאמור.

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירה ורכישה של מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר, הצבע, הגודל ושונות המבוקשים. עבור כל מוצר או שירות המוצע באתר יוצג "דף מוצר" בו יופיעו פרטי המוצר או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן: דף מוצר"). לתשומת הלב, פרנה רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או גדלים וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים ובין המוצרים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד את הפרטים הנדרשים (שונות). על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת פרנה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לפרנה עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע פרנה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""המוצרים". תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שפרנה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין פרנה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה פרנה רשאית להודיע למשתמש על מועד הספקה מאוחר ואו ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת פרנה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד פרנה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. פרנה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה.

יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של הממוחשבת של פרנה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את פרנה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של פרנה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם. הסחורה תישאר בבעלות החברה עד לפירעון מלוא התמורה.

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת המוצרים המוזמנים ישירות ליעד לפי בחירתו או לחילופין באמצעות איסוף עצמי מסטודיו פרנה.

אספקה לבית המשתמש

פרנה תספק למשתמש את המוצרים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת המוצרים על ידי חברת השילוח תיעשה בסיום תהליך הייצור ובתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (המוצרים נעשים בעבודת יד, ולכן מועד ההספקה הנו כ- 25 ימי עסקים, בעת עיכוב מעבר למועד זה תשלח הודעה בדוא"ל למזמין). פרנה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת מוצרים למדינות החוסמות פרטי שילוח ממדינת ישראל. פרנה אינה מחויבת לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת מוצרים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח").דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצר המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן מוצר אחד או יותר.

אחריות, אבטחה ופרטיות

הפרטיים האישיים שנמסרו בעת ההזמנה, כמו גם פרטי רכישות עתידיות או כל מידע אחר, יישמרו אצל פרנה. פרנה לא תעביר את פרטייך האישיים לאף גורם. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

פרנה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני.

פרנה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.

פרנה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי אבטחה למניעת חדירה לאתר האינטרנט של פרנה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיו המשתמשים. עם זאת, לא ניתן להבטיח את שמירת פרטיותך מפני שימוש בזדון וחדירה מצד גורמים שאינם מורשים, או לשלול שיבושים באופן מוחלט.

על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד פרנה ו/או שלוחה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות  ו/או שיבושים כאמור.

אחריות על המוצר

המוצרים מגיעים מחווטים ולא מחושמלים, הרכבה, ההתקנה והחיבור לחשמל יבוצע באמצעות חשמלאי מוסמך בלבד.

אחריות החברה לגופי התאורה הינה באתר החברה לשנה ממועד האספקה ומותנית בהתקנת המוצר ע”י חשמלאי מוסמך. ובהתאם להוראות החברה ו/או היצרן. האחריות אינה כוללת נורות, שנאים ודרייברים, וכן גופי תאורה שנמכרו מתצוגה.

אחריות החברה לא תחול בגין נזקים שייגרמו למוצרים ו/או למזמין ו/או לרכושו ו/או לצדדים שלישיים ו/או לרכושם, כתוצאה מהתקנה ו/או משימוש במוצרים שלא בהתאם להוראות החברה ו/או היצרן ו/או בעת שימוש שאינו סביר.

בעת ביצוע בדיקה ו/או תיקון לגוף תאורה, באחריות הלקוח להעביר את גוף התאורה למשרדי פרנה. בדיקה ו/או תיקון שלא במסגרת האחריות יחויבו בתשלום. בדיקת החברה תהווה ראיה לתקינות ו/או לאי תקינותו של המוצר.

פרנה אחראית לתיקון עד לחצי שנה ממועד הביצוע.

עוגיות Cookies

"עוגיות" הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של פרנה, באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילו מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות יאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים פעם נוספת. השימוש ב"עוגיות" או בכל טכנולוגיה אחרת לשימור מידע הינו אופציונלי ואינו מחייב את פרנה.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

אנחנו בפרנה עושים הכל כדי שתהיו מרוצה ממוצרינו, אתה רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת באתר של פרנה בתוך 14 ימים (ארבע עשר ימים) מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית ולא היו בשימוש. אם רכשת שירות הינך רשאי לבטלו בתוך 14 ימים (ארבעה עשר ימים) מיום ההזמנה ועד 2 ימים (שני ימים), שאינם ימי מנוחה, לפני מועד מתן השירות.

א. על מנת להחזיר את המוצרים עליך ליצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון או דואר. פרנה תבחן ותברר את פנייתך לאחר בירור פנייתך ובהתאם להנחיות פרנה יש באפשרותך ועל חשבונך להחזיר את המוצר לסטודיו פרנה ברחוב יצחק שדה 5 נהריה. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח ועלויות אחרות, באם היו), ובניכוי עלות ריבית חברת כרטיסי האשראי. אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם פרנה ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורי לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה- הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות (התחייבות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה או התחייבות אחרת שאתר פרנה הוציא או שהוא התחייב להוציא והן בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה).

ב. במקרה בו המוצרים אותם קבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי משלוח, אריזה, דמי החזרה ריבית חברת כרטיסי האשראי או דמי טיפול בגין הטיפול בתקלה.

ג. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים מתכלים או הניתנים לשעתוק או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח לפרנה את המוצר בצירוף חשבונית מס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אלייך את המוצר בהתאם להזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי.

ד. ככל שמדובר במוצר שיוצר ו/או נחתך ו/או הותאם במיוחד עבור הלקוח/מזמין לא תתאפשר החזרה.

הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן תשמ"א -1981 (ישראל)

לא ניתן לבטל הזמנת גוף תאורה מתצוגה לאחר פירוקו ואריזתו

שאלות ובירורים

לשאלות ובירורים במהלך הקנייה ו/או  באשר למוצרים ו/או לגבי ההזמנה שבוצעה באתר ו/או לאספקתם ניתן לפנות אלינו בכל עת באמצעות דואר אלקטרוני או בכל אמצעי התקשרות המפורטים באתר (נציג שירות, טלפון, טלפון סלולרי).

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר פרנה, לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, הפטנטים, המדגמים, העיצובים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של פרנה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר פרנה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר פרנה, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם פרנה בלא קבלת הסכמת פרנה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר פרנה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת פרנה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של פרנה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame),  גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה פרנה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם פרנה פורמה, שם המותג וסימני המסחר של המותג (בין אם נרשמו או לא) הם רכושה של המותג בלבד. אין לעשות בהם שימוש ללא קבלת היתר בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של פרנה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם פרנה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) בחיפה ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נגישות
Select your currency
ILS שקל ישראלי חדש

Your Cart

Cart is empty.

Subtotal
₪0.00
APPLY
0